Malaysia native

Malaysia native

Pendaftaran Hak Cipta di Malaysia

Di Malaysia, tiada agensi hak cipta yang berpusat. Hak cipta di Malaysia adalah automatik pada saat penciptaan karya asli. Oleh itu, tidak ada badan rasmi yang secara formal mendaftar dan mengakui ciptaan ini. Namun demikian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bertindak sebagai pengawas utama isu-isu yang berkaitan dengan hak cipta.

Walaupun tanpa proses pendaftaran rasmi, pencipta boleh memilih untuk deklarasi sendiri hak cipta secara sukarela. Ini melibatkan hanya menyimpan rekod terperinci tentang penciptaan karya mereka, proses yang terlibat, dan sebarang draf atau prototaip yang berkaitan. Tiada yuran yang dikenakan untuk proses ini kerana ia sebahagian besarnya diatur sendiri.

Oleh kerana hak cipta di Malaysia adalah automatik, pendaftaran bukanlah mandatori. Ia adalah bawaan dalam tindakan mencipta karya asli. Oleh itu, tidak ada akibat langsung untuk gagal mendaftar karya anda. Walau bagaimanapun, memiliki rekod yang komprehensif boleh memberi manfaat kepada anda dalam kes pertikaian undang-undang mengenai pemilikan.

Formaliti

Di Malaysia, tiada keperluan ketat untuk notis hak cipta untuk hadir dalam karya. Ketidakhadiran notis hak cipta tidak mengakibatkan kehilangan perlindungan hak cipta. Walau bagaimanapun, termasuk salah satunya bertindak sebagai penghalang kepada pelanggar potensi dan berfungsi sebagai deklarasi pemilikan.

Tidak juga ada keperluan untuk deposit hak cipta. Hak cipta dianggap wujud pada titik penciptaan karya asli. Kegagalan untuk mendaftar atau mendepositkan karya tidak mempengaruhi prinsip asas ini.

Undang-undang

Akta Hak Cipta 1987 adalah undang-undang yang relevan yang mengawal perlindungan hak cipta di Malaysia. Undang-undang ini dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

Dalam hal eksploitasi digital, Akta tersebut telah dipinda pada tahun 1997 untuk memasukkan peruntukan yang menangani program komputer dan persekitaran digital. Ini telah menjadi kritikal dalam menangani isu pelanggaran hak cipta di era internet.

Berkenaan aplikasi ekstrateritori, Akta tersebut terpakai kepada karya yang diterbitkan di Malaysia, tanpa mengira kewarganegaraan penulis. Laman web yang dimiliki atau dioperasikan oleh asing yang melanggar hak cipta di dalam Malaysia adalah tertakluk kepada undang-undang ini.

Pemilikan

Pencipta atau penulis karya adalah pemilik hak cipta awal. Dalam situasi pekerjaan, jika karya dicipta oleh pekerja dalam tempoh pekerjaannya, majikan memiliki hak cipta kecuali ada perjanjian

kontrak yang menyatakan sebaliknya.

Jika karya dicipta oleh kontraktor bebas, hak cipta milik kontraktor, bukan pihak yang mengupah, kecuali jika dinyatakan dalam kontrak.

Karya hak cipta boleh dimiliki secara bersama jika ia adalah hasil usaha bersama. Pemindahan dan perlesenan hak juga mungkin, dan biasanya berlaku melalui perjanjian kontrak.

Aspek Antarabangsa

Malaysia adalah ahli beberapa konvensyen hak cipta antarabangsa, termasuk Konvensyen Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni dan Perjanjian TRIPS Organisasi Perdagangan Dunia. Keahlian antarabangsa ini mengenakan kewajipan kepada Malaysia untuk mengekalkan dan melaksanakan standard perlindungan hak cipta yang memenuhi norma antarabangsa.

Trend

Trend terkini dalam perkembangan hak cipta di Malaysia termasuk pengiktirafan yang semakin meningkat terhadap kepentingan hak cipta digital dan penggunaan semakin meningkat peraturan internet untuk menangani pelanggaran hak cipta. Kempen kesedaran hak harta intelektual juga telah dilancarkan untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan menghormati hak cipta dalam kedua-dua persekitaran fizikal dan digital.